Onze School

In de praktijk zagen we een groep talentvolle studenten uitvallen, omdat zij hun weg niet konden vinden binnen het reguliere onderwijsaanbod. Vaak kwam dit door persoonlijke omstandigheden, beperkingen, of omdat ze door hun levensloop op een te laag niveau moesten instromen, waardoor ze gedemotiveerd raakten. We bieden via MIJNSCHOOL deze talenten de kans op hun eigen (wijze) manier een regulier diploma te halen en een stabiele basis te creëren om als gelukkig en productief mens in onze maatschappij te functioneren.

DOEL

Ons doel is om een leeromgeving te creëren, waar jongeren zich veilig voelen. Ze worden bovendien als gelijke aangesproken. Iedere droom, initiatief wordt serieus genomen en uitgeprobeerd. Voor deze vaak kwetsbare groep is het creëren van een veilige basis, waarin jij de regie hebt. Een voorwaarde om weer de eerste voorzichtige stappen, richting leren te maken. Ze zijn vaak zo beschadigd en zijn voorgaande leerervaringen vaak negatief, dat je ze weer moet laten zien en ervaren dat leren een ontdekkingsreis is die heel leuk kan zijn. Vanuit dit principe willen we deze groep sterker maken en hen vanuit een stabiele basis ondersteunen in het weer leren leren, het stellen van doelen en het planmatig werken aan het behalen van je doelen. Hierin kijken we niet alleen naar het schooldeel, maar nemen we het hele systeem rondom de jongere mee, waarin de jongere nadrukkelijk de regierol houdt.

Daarnaast vinden we een belangrijk doel dat de jongere zich weer een onderdeel van de maatschappij gaat voelen waarin hij/zij leeft. Dit doen we door jongeren mee te laten doen aan maatschappelijke projecten, ze zelf initiatieven te laten nemen, jongeren als rolmodel te laten functioneren en ook de maatschappij binnen school te halen door projecten, gastlessen en natuurlijk de deur altijd open voor familie, vrienden, ouders en netwerkpartners om lessen mee te volgen of even koffie te drinken.

We bouwen aan een netwerk waarin familie, vrienden, bedrijfsleven, instellingen, scholen, hulpverlening, zzp’ers op vrijwillige basis de jongeren en hun initiatieven ondersteunt.

Vanuit deze veiligheid, waarbinnen veel beweging naar binnen en naar buiten wordt gecreëerd, leren de jongeren ongemerkt en halen op een meer organische manier een diploma die past bij hun niveau en mogelijkheden.

WERKWIJZE

Iedere jongere, die binnenkomt krijgt een hand en begint op MIJNSCHOOL. Er is geen onderscheid tussen docent of student. Iedereen kan wat van elkaar leren.

We maken met de jongere een individueel traject plan, waarbij de jongere met zijn/haar doel, motivatieniveau, talenten, interne en externe factoren centraal staat. De student haalt een regulier diploma, alleen de route is op maat. Daarbij is ervarend leren het uitgangspunt. Veel uitproberen in projecten en of stages is een belangrijke aanpak, waarbij de eigen droom centraal wordt gesteld en daarmee direct wordt getoetst aan de werkelijkheid. We begeleiden hierin met rust, op basis van gelijkheid en gaan daarin de confrontatie niet uit de weg.

We delen studenten in, in leerbaarheidsniveaus. Het leerbaarheidsniveau bepaalt de aanpak. We stabiliseren en of versterken consequent het systeem rondom de student. Op leerbaarheidsniveau A is er nog weinig binding. Bij D zijn de studenten klaar om hun diploma te halen en zijn ze een rolmodel.

BIJZONDERE AANPAK

Onze aanpak is uniek, omdat we de jongere centraal stellen en school onderdeel maken van zijn/haar systeem. De student gaat niet naar een school die mijlenver van de ‘echte wereld’ staat, hij creëert zijn eigen school en ervaart daardoor dat leren een onderdeel is van zijn leven. Hierin laten we de traditionele onderwijskaders los en bewegen we met de jongere mee in de ontdekkingstocht naar hun eigen kracht. Door onderdeel te zijn van het systeem rondom de student zijn we intensief betrokken bij de maatschappij, waarin zij uiteindelijk met een startkwalificatie en een stabiele basis leven. We halen de drempel tussen ‘binnen school’ en ‘buiten school’ weg.

Het doel is dat de student soepel wordt begeleid, om aan zijn of haar zelfontplooiing te werken en door middel van onderwijs, een diploma MBO niveau 2 of 4 te behalen.

Op het moment hebben we 2 studie richtingen:

  • Helpende zorg en welzijn (Mbo Niveau 2)
  • Sociaal cultureel werk (Mbo Niveau 4)

Doelgroep

We richten ons op jongeren vanuit een drie stroom. Dit is belangrijk voor de balans binnen school.

1. Studenten die dreigen uit te vallen door omstandigheden of beperkingen kunnen instromen in mijn school en via een persoonlijk traject hun diploma alsnog behalen. Dit kan in elke fase van de opleiding en studenten kunnen ook tijdelijk bij ons terecht.

2. Studenten die zo talentvol zijn, door hun levensloop in een te laag opleidingsniveau zitten, veel nevenactiviteiten hebben, een eigen onderneming willen starten etc. kunnen bij ons een aangepast programma krijgen. Kunnen versnellen, verdiepen etc.

3. Jongeren met een grote afstand tot school en arbeidsmarkt, vaak hebben deze meerdere problemen, kunnen bij ons laagdrempelig instromen en zitten in een klas met toptalenten (wat ze zelf ook zijn, maar dat is nog niet zichtbaar gemaakt.)